I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca€“ Firma Instant Soft - Systemy Informatyczne Grzegorz Kulwicki prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 62780 przez Prezydenta Miasta Bielska - Białej, pod adresem ul. Łuczników 81C 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-191-44-17, REGON: 241032430. Nr rachunku bankowego: 76 1140 2004 0000 3002 5634 7588.

Sklep- serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną xolorspace.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient- osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument). 

Konsument- osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin- niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar- rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz Zamówienia- usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym xolorspace.pl.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez xolorspace.pl oraz e-mailowo na adres sklep@xolorspace.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 do 16.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT lub faktura VAT.

Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

E-mail - sklep@xolorspace.pl

Adres korespondencyjny - Instant Soft Systemy Informatyczne Grzegorz Kulwicki ul. Łuczników 81C 43-300 Bielsko-Biała,

Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej, InPostu, Paczkomatów InPost, Kuriera DPD.

a) Opłata za wysyłkę (ceny w zł) Pocztą Polską:

- 9 zł przesyłka polecona ekonomiczna

- 12 zł przesyłka polecona priorytetowa

b) Opłata za wysyłkę (ceny w zł) InPost:

- Kurier InPost 12,09 zł

- Kurier Inpost Pobranie 15,59zł

c) Opłata za wysyłkę (ceny w zł) Paczkomaty InPost:

- Paczkomat InPost 8,49 zł

d) Opłata za wysyłkę (ceny w zł) Kurier:

- Przesyłka kurierska 16 zł

- Przesyłka kurierska pobranie 24 zł

Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi około 2-3 dni robocze. W niektórych przypadkach termin oczekiwania może wydłużyć się do 7 dni roboczych. O wydłużonym czasie konsument zostanie poinformowany. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski, Przesyłek kurierskich K-EX oraz Paczkomatów InPost).

V. Formy płatności

W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

za pobraniem €“ przy odbiorze przesyłki

przelewem na rachunek bankowy 76 1140 2004 0000 3002 5634 7588

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

poprzez Paynow - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Paynow obsługuje karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

Czas realizacji zamówienia:

czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.€ albo €žW przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

VI. Reklamacja

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku €“ Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

Reklamacje można przesyłać przez formularz kontakotwy, panel klienta, lub adres email:biuro@xolorspace.pl

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

Zwrot środków odbywa się na podane konto bankowe. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego€ albo €žSprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami€

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: sklep@xolorspace.pl, lub na adres: Instant Soft - Systemy Informatyczne Grzegorz Kulwicki ul. Łuczników 81C 43-300 Bielsko-Biała

Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy Instant Soft - Systemy Informatyczne Grzegorz Kulwicki ul. Łuczników 81C 43-300 Bielsko-Biała

Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przelewem na wskazane przezKonsumenta konto bankowe.

Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

Na początek pragniemy przybliżyć Ci informacje, których podania wymaga od nas art. 13 RODO. Znajdziesz je poniżej:

 Kim jesteśmy? Firma Instant Soft - Systemy Informatyczne Grzegorz Kulwicki prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 62780 przez Prezydenta Miasta Bielska - Białej, pod adresem ul. Łuczników 81C 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-191-44-17, REGON: 241032430. Nr rachunku bankowego: 76 1140 2004 0000 3002 5634 7588. Możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu biuro@xolorspace.pl

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.

Jakie dane osobowe zbieramy? - zbieramy takie dane osobowe jak:

imię i nazwisko;

adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy;

numer NIP;

numer telefonu;

adres e-mail;

numer rachunku bankowego.

Kiedy je zbieramy? - Twoje dane osobowe jako Usługobiorcy/Klienta, zbieramy gdy korzystasz z naszego Serwisu, np. podczas: 

rejestracji w Serwisie w trakcie zakładania Konta Klienta;

weryfikacji i identyfikacji Ciebie, jak i innych Klientów (np. podczas logowania);

zawierania umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych;

realizacji zawartych umów o świadczenie usług z pkt 3 powyżej;

korzystania z funkcjonalności Serwisu.

Dlaczego zbieramy dane? €“ zbieramy dane, aby wykorzystać je do następujących celów:

korzystania z funkcjonalności Serwisu (w tym zalogowania się do niego);

zawierania i realizowania umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych, które zawierasz przy pomocy Serwisu;

przesyłania informacji o zmianie warunków świadczenia usług z pkt 2 powyżej, w szczególności o zmianie regulaminów;

obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu zamówienia i wysyłki;

przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną €“ jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę;

prowadzenie korespondencji z Tobą i innymi Usługobiorcami; 7) informowania o promocjach;

prowadzenia konkursów;

sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;

sporządzania dokumentacji zawieranych umów;

przeprowadzania ankiet mających na celu udoskonalanie Serwisu;

badania poziomu satysfakcji;

badań statystycznych;

celów archiwalnych;

realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane? Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Twoich i innych Usługobiorców jest:

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych;

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy €“ np. podczas nadawania Przesyłki;

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze €“ np. musimy przechowywać je dla celów podatkowych;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO €“ w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią €“ szerzej o nich poniżej.

Związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, informujemy Cię, że wynika to z następujących prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią:

dochodzenia roszczeń przysługujących nam i Operatorom logistycznym;

zaspokajania roszczeń kierowanych do nas lub obroną przed takimi roszczeniami;

marketingu bezpośredniego dotyczącego naszych produktów i usług;

przesyłania danych osobowych w ramach grupy kapitałowej do wewnętrznych celów administracyjnych

Kto będzie odbiorcą danych? - szanujemy Twoje dane osobowe, jak i innych Usługobiorców korzystających z Serwisu. Nie sprzedajemy ich, nie udostępniamy ich osobom trzecim poza wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Dlatego też chcemy, abyś wiedział, że odbiorcami Twoich danych będą: 

pośrednik logistyczny R2G Polska Spółka z o.o. KRS 0000335110. Nasz REGON to 141963798, a NIP 7010194877 który dostarcza operatorów logistycznych takich jak DPS, UPS, GEIS, Fedex, Poczta Polska, InPost, TNT, DHL, Arvato, Dazumi, InPost Kurier, EFEMES, GLS (a także ich podwykonawcy) Operator logistyczny (kurier w jego imieniu) może kontaktować się telefonicznie z Tobą, odbiorcą, nadawcą Przesyłki pod przekazane numery telefonu w celu usprawnienia dostarczenia Przesyłki;

podmioty zajmujące się dochodzeniem roszczeń i obsługą prawną 

osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.

Oprator informatyczny świadczący usłgi hostowania oraz platformę sklepu internetowego: Shoppy Radomir Bacharz ul. Komisji Edukacji Narodowej 50/17 15-687 Białystok NIP: 718-185-91-19 REGON: 200714549

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane? €“ Twoje dane osobowe zebrane w związku z zawarciem Umów będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą przez okres 10 lat.

Znaj swoje prawa! Pamiętaj, możesz:

żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania Twoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz także prawo do przenoszenia danych. W szczególności w dowolnym momencie możesz przeglądać lub modyfikować swoje dane w panelu klienta po zalogowaniu do Konta Klienta. Poinformuj nas tylko o swoim żądaniu korzystając z funkcjonalności Serwisu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Danych osobowych użytych do złożenia Zleceń i zawarcia Umów nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one integralną częścią Umów;

wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli sądzisz, że dotyczące Ciebie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych;

w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć całkowicie lub częściowo po zalogowaniu się do Serwisu na Konta Klienta lub składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy Zleceń, elektroniczne obrazy faktur) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia. 13. Pamiętaj! - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu. Bez pełnego adresu nie wyślesz prawidłowo Przesyłki. Bez podania wszystkich danych może nie dojść także do zawarcia umowy €“ musimy bowiem wiedzieć z kim ją zawieramy.

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W przypadku otrzymania od Ciebie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, możemy przedłużyć termin odpowiedzi o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania zawsze poinformujemy Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli przekazałeś swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informację również przekażemy elektronicznie, chyba że zażądasz innej formy.

W przypadku, gdy nie podejmiemy działań w związku z żądaniem z ust. 16, niezwłocznie €“ najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania €“ poinformujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przez sądem.

Udzielenia informacji zgodnie z ust. 16 i 17 jest wolne od opłat, jednakże jeżeli Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy: 1) pobrać rozsądną opłatę albo 2) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

W przypadku powzięcia przez Ciebie informacji o naruszeniu ochrony danych, powiadom nas o tym niezwłocznie. Umożliwi nam to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki zawiadomi Cię o takim naruszeniu, jeżeli dotyczy ono Twoich danych.

Przetwarzamy również dane osobowe przekazane przez Klientów w celu realizacji Zlecenia (np. dane ich kontrahentów, dostawców). Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Klientów w celu realizacji Zlecenia, regulują odrębne postanowienia porozumień zawartych z Klientami. Klienci powierzający nam dane osobowe są zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i RODO) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa. Klienci ze zdania poprzedniego, są także zobowiązani uzyskać zgodę osób, od których zbierają dane osobowe, na powierzenie przetwarzania tych danych sklepu oraz o przekazać im informacje zawarte w niniejszym paragrafie, w tym o sposobie, celu, zakresie i okresie przetwarzania danych przez sklep, prawach osób których dane są przetwarzane oraz kręgu podmiotów, którym sklep podpowierza te dane.

Szczegółowe informacje w zakresie ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce €žPolityka prywatności€ na stronie Sklepu.

IX. Postanowienia końcowe

1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Firmą Instant Soft - Systemy Informatyczne Grzegorz Kulwicki ul. Łuczników 81C 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-191-44-17, REGON: 241032430. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu xolorspace.pl.

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Metody Płatności

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.